Privacy Beleid

De Wisselvalligheid hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Wisselvalligheid houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat:

 • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als De Wisselvalligheid zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via Ton Duijvestijn, tel. 0224-551922, email t.duijvestijn@kpnplanet.nl.

PRIVACYVERKLARING

Verwerking van persoonsgegevens van leden

 1. Verwerking van persoonsgegevens van leden wordt enkel gedaan:
 2. ten behoeve van de onderlinge communicatie van de leden en van het bestuur met de leden. Hieronder valt ook de nieuwsbrief.
 3. voor administratieve doeleinden
 4. Voor het innen van contributies
 1. Naam en voornaam
 2. Geboortedatum
 3. Adres en woonplaats
 4. Telefoon
 5. emailadres
 6. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang het lidmaatschap duurt en vervolgens maximaal 7 jaar in de boekhouding.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs

 1. Verwerking van persoonsgegevens van leden wordt enkel gedaan:
 2. Voor de communicatie tussen donateurs en De Wisselvalligheid
 3. Voor administratieve doeleinden
 4. Voor het innen van de donaties
 5. Voor dit doel moet de Wisselvalligheid de beschikking hebben over de volgende persoonsgegevens:
 6. Naam en voorletters
 7. Adres en woonplaats
 8. Emailadres?
 9. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang het donateurschap duurt.

Verwerking van persoonsgegevens van dirigenten

 1. Verwerking van persoonsgegevens van dirigenten wordt enkel gedaan:
 2. Ten behoeve van de onderlinge communicatie van dirigenten met bestuur en leden.

Hieronder valt ook de nieuwbrief

 • Voor administratieve doeleinden
 • Voor het uitvoering geven aan de contractuele afspraken
 • Voor dit doel moet de Wisselvalligheid de beschikking hebben over de volgende persoonsgegevens:
 • Naam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Adres en woonplaats
 • Telefoon
 • Emailadres
 • Burgerservicenummer
 • Bankgegevens
 • Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang de overeenkomst duurt en vervolgens maximaal 7 jaar in de boekhouding.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo heeft de Wisselvalligheid  voor haar bestuursleden een verwerkersovereenkomst afgesloten met de NOVAM.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Voor het doorgeven van uw persoonsgegevens in alle andere gevallen Zal De Wisselvalligheid dit slecht doen na expliciete schriftelijke toestemming van betrokkenen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij zijn verplicht om inbreuken op de privacy te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij betrokkenen, tenzij er naar redelijk oordeel aan betrokkenen geen enkele schade kan worden verwacht.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft altijd het recht om de aan ons gegeven toestemming ter verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

De Wisselvalligheid/AVG

p.a. Ton Duijvestijn

Groenveldsdijk 32

1744 GE Groenveld